ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στο πλαίσιο των εταιρικών υποχρεώσεων και της δραστηριότητάς μας βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων PVC,PE,PP τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς.

Κανείς άλλος, πλην της Επιχείρησης, δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ούτε προωθούνται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, εκτός από τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη σύναψη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, τα οποία κοινολογούνται στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, όπως οι εταιρείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων τεχνολογίας για την επίτευξη της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης στον Ιστότοπο μας www.fasoplast.gr

Προσωπικά Δεδομένα/Τρόπος συλλογής: Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα μας και διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.
Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.
Η εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα εκτός, αν αυτό επιβάλλεται από το είδος της παροχής των υπηρεσιών μας, το Νόμο και για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Σκοπός και Νομιμότητα επεξεργασίας: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική ή συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας και να λαμβάνουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων σας.

Προστασία και Διαφύλαξη των Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Για την προστασία των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλετε στην Επιχείρησή μας διαχειρίζεται αποκλειστικά από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας ή/και των υπεργολάβων μας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και μόνο κατ’ εντολή της.
Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από εσάς. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, αποκλειόμενης και της κατάρτισης προφίλ.

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, τα στοιχεία που τηρούνται κατά τα προβλεπόμενα από την Επιχείρησή μας ή από εντεταλμένο συνεργάτη μας, δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, όπως ειδικότερα ο Νόμος ορίζει.

Χρόνος τήρησης: Τηρούμε τα δεδομένα σας το εντελώς απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι η ικανοποίηση του ερωτήματος/αιτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του αιτήματός σας, προκύπτει αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Κατ’ εξαίρεση η Επιχείρηση τηρεί το δικαίωμα διατήρησης του ιστορικού της μεταξύ μας αλληλογραφίας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων της.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας, όπως και την προέλευσή τους και να αιτείστε αντίγραφά τους (δικαίωμα προσβάσεως).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως).
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).
ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας μας (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση που έχετε δώσει.
η) Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.
θ) Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Η άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να σας γνωστοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα προθεσμιών.
ι) Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.
κ) Να προσφύγετε στην Αρμόδια Αρχή για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την μεταξύ μας συνεργασία, σύμβαση, παροχή υπηρεσίας και την προσβολή των δικαιωμάτων σας. Αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.
λ) Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Υποχρεώσεις χρηστών: Με την χρήση των ιστοτόπων της Εταιρείας μας βεβαιώνεται ότι είστε ενήλικοι. Αν είστε ανήλικοι πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Επιχείρηση είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η Επιχείρηση μαζί σας για τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με τα αιτήματά/ερωτήματά σας, την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την εκτέλεση της κράτησης που έχετε πραγματοποιήσει, την τιμολόγησή σας, την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με εσάς, την ικανοποίηση των σχετικών με την κράτηση αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με τις προσφορές/νέα μας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά, εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Επιχείρησής μας, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την εγγραφή σας στο newsletter, την κράτηση ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Επιχείρησή μας εν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά.

Έχετε την δυνατότητα απεγγραφής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από διαδικασίες και ενέργειες που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε: To site της εταιρίας μας χρησιμοποιεί «cookies», ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά από αυτά πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Με τη χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies και τα Cookies Λειτουργικότητας για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Η εγκατάσταση των «cookies» από εμάς επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.Μπορείτε να ελέγχετε και να επιλέγετε (ή / και να διαγράφετε) τα cookies ανά κατηγορία.

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε να ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρείας μας, τηλ.:210-5596333-4-5 φαξ:210-5595130 e-mail: info @fasoplast.gr